Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

Положення про ЦНАП

Додаток до рішення

Щирецької селищної ради

№1735 від 31.01.2020р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Щирецької селищної ради Львівської області

 

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області (далі–Центр) є структурним підрозділом  Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області, утворений   з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області (далі – Рада).

Вибір місця розташування центру, його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється в межах території Щирецької територіальної громади

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Щирецької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Щирецької селищної голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2) спрощення процедури отримання адміністративних;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

4)  проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг;

5) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

6) проведення державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, з дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного стану у Щирецької селищної раді Львівської області. Забезпечує зберігання, ведення належного обліку використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

7) здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

8) здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

9) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

10) забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу.

11) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора та інших посадових осіб Центру шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

На підставі узгоджених рішень Ради та суб’єкта надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Центр посадовими особами такого суб’єкта. Зазначені послуги надаються виключно у разі, коли вони не можуть бути надані у Центрі адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів.

Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи у Центрі, встановлених Радою.

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, його територіальні підрозділи та віддалені робочі місця адміністраторів, визначається Радою.

 Він включає адміністративні послуги, суб’єктом надання яких Рада (її виконавчі органи або посадові особи), адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі за рішенням Ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій і скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Ради.

 7. У приміщенні Центру, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

7.1. У приміщенні, де розміщується центр, за рішенням Ради, проводяться соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів міської, селищної, сільської територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

У  Центрі за рішенням Ради, може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

 

8. Центр має наступну структуру: 

8.1. Структура Центру  затверджується у встановленому порядку рішенням Ради, а штатний розпис Щирецьким селищним головою.

8.2. Центр очолює начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області, на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділу та відповідальності за організацію його діяльності.

8.3. Центр утворюється із начальника відділу, адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів та іншіх працівників

8.4. Начальник відділу, адміністратори, державні реєстраторри та інші працівники Центру призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Щирецького селищного голови відповідно до чинного законодавства.

8.5. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до працівників Центру або у випадках, передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг, які несуть персональну відповідальність за прийняття заяви, видачу результату адміністративної послуги.

8.6. За рішенням Ради, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

8.7. Працівники Центру призначаються на посаду та звільняються з посади  розпорядженням Щирецького селищного голови. Кількість працівників Центру визначається Радою.  

8.8. Працівники Центру мають номерну (гербову) печатку (штамп) та найменування Центру.

 9. Основними завданнями працівників Центру є:

9.1.     Надання суб’єктам звернень необхідної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

9.2.     Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та передачі документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг в день отримання або не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

Заява   та   документи,    що  додаються  до  неї, квитанція про сплату, оригінал або копія результату адміністративної послуги зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

9.3. Надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

        9.4. Видача або надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг, у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення, повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

9.5.Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

9.6. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

9.7.  Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законодавством.

9.8.Складення протоколів та винесення постанов про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

9.9. Здійснення державними реєстраторами функцій адміністратора.

 

10.      Працівник Центру має право:

10.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

10.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

10.3. Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

10.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

10.5.  Порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

10.6. Виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією.

 

11. Основні завдання начальника відділу:

11.1. Здійснення керівництва діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

11.2. Організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

11.3. Координує діяльність всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

11.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

11.5. Представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

11.6.Сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій міському голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

11.7. Організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

11.8. Виконання функцій адміністратора Центру;

11.9. Розроблення Положення про Центр, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

11.10. Звітування про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

11.11. Забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації адміністраторів, спеціалістів, інших працівників відділу;

11.12. У разі відсутності начальника його обовʼязки виконує інший працівник Центру, визначений міським головою.

11.13. Виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією.

12. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

13. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

14. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи Центру, зокрема дні та години прийому суб’єктів звернення, визначаються відповідно до законодавства виконавчим комітетом Щирецької селищної ради Львівської області.

15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь