Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

Положення

Положення про відділ соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародної співпраці Щирецької селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародної співпраці Щирецької селищної ради (надалі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Щирецької селищної ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Щирецькій селищній раді, підпорядкований її виконавчому комітету та селищному голові.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Щирецької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Положення про Відділ затверджується сесією селищної ради.

1.5. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад селищним головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.6. Селищна рада створює належні умови для роботи працівників Відділу.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Завданнями Відділу є:

- сприяння всебічному соціально-економічному розвитку населених пунктів територіальної громади та залученню інвестицій в економіку ради;

- забезпечення реалізації на території територіальної громади (ТГ) державної політики економічного розвитку, політики у сфері інвестиційної діяльності; державної політики з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики; єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- сприяння інвестиційній діяльності селищної ради;

- сприяння зовнішньо-економічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території  ТГ, незалежно від форм власності;

- сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку ТГ;

- сприяння розвитку агропромислового комплексу та сільських територій; забезпечення на території  ТГ, в межах наданих повноважень, реалізації міжнародних зобов'язань України;

- розвиток міжнародної співпраці з громадами-партнерами з Польщі,  Німеччини та інших країн, реалізація проектів у соціально-економічній галузі.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки громади, вживає заходів щодо усунення недоліків.

 2.2.2. Бере участь у розробленні стратегії розвитку громади на довгостроковий період, розробляє прогнози економічного і соціального розвитку  ради на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також бере участь у розробленні проектів цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку громади.

 2.2.3. Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку.

 2.2.4. Проводить моніторинг впливу на економіку громади  цінової політики на ринку товарів і послуг.

 2.2.5. Розробляє і організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.

2.2.6. Готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

2.2.7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 2.2.8. Відповідно до компетенції організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки України та здійснює контроль за їх реалізацією.

2.2.9. Бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, підвищення рівня культури, які проводяться на території відповідного населеного пункту ради.

2.2.10. Бере участь, разом з іншими структурними підрозділами, в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції населених пунків ради у світову економіку та розширення економічного, соціального та міжнародного співробітництва.

 2.2.11. Забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, організацій ради у виставково-ярмаркових заходах.

 2.2.12. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.2.13. Забезпечує реалізації партнерських проектів та програм.

2.2.14. Сприяє участі суб'єктів малого підприємництва в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства з метою залучення інвестицій.

 2.2.15. Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування та налагодження співпраці з міжнародними організаціями, торгово-економічними представництвами, інвестиційними фондами, посольствами та консульствами інших країн в Україні.

 2.2.16. Забезпечує підтримку та розширення зв'язків громади  у сфері міжнародного співробітництва.

 2.2.17. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету громади.

2.2.18. Разом з фінансовим відділом  селищної ради забезпечує нагляд та реалізацію міжнародних програм (проектів).

 2.2.19. Вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків селищної ради.

2.2.20. Сприяє створенню і функціонуванню в громаді підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади  додаткових матеріальних і фінансових ресурсів. 2.2.21. Бере участь у підготовці звітів селищного голови.

2.2.22. Розглядає в установленому законом порядку звернення, скарги, запити та повідомлення громадян.

 2.2.23. Організаційно забезпечує здійснення заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток виробничої та соціальної сфери, транспортної інфраструктури та логістики, будівельної та комунальної галузей виробництва, туризму, рекреації та оздоровлення, альтернативної енергетики, енергозбереження та інших напрямів народного господарства.

2.2.24. Бере участь у підготовці регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю у встановленому законом порядку.

2.2.25. Здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства, що випливають в процесі діяльності.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.1.4. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

3.1.6. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.

 3.1.7. Вносити селищному голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу.

 3.1.8. Взаємодіяти в межах своїх повноважень з установами іноземних держав та міжнародними організаціями.

 3.1.9. Приймати участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, нарад та інших заходів з питань міжнародного співробітництва, стратегічного розвитку міста, розвитку туристичної галузі та інвестиційних проектів.

3.1.10. Мати інші права і повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень ради, розпоряджень та доручень керівництва ради.

3.2. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю.

4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу.

4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.

4.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

4.2.5. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень селищного голови, рішень Щирецької селищної ради та її виконавчого комітету.

4.2.6. Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи селищного голови.

4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку.

4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України.

4.2.9. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар селищної ради                                              О.Кардащук

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь