Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

КП "Турбота"

 Додаток  №1

                                                                                                                      до рішення Щирецької

                                                                                                                      селищної  ради №26

                                                                                                                      від 09  грудня 2020

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«Турбота»

Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області
 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України та є документом, який регламентує діяльність комунального підприємства «Турбота» Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області  (далі – комунальне підприємство).

          1.2.Комунальне підприємство утворюється  для  надання  соціальних послуг  одиноким громадянам похилого віку, які   перебувають у складних життєвих обставинах і  потребують  сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

1.3.Діяльність  комунального підприємства   повинна   відповідати критеріям  діяльності  суб’єктів,  що  надають  соціальні послуги.

1.4.Комунальне підприємство є об’єктом комунальної власності Щирецької селищної ради.

         1.5. Засновник комунального підприємства – Щирецька селищна  рада Львівського району Львівської області, код ЄДРПОУ 04372193.

1.6.Основними принципами діяльності комунального підприємства є законність, дотримання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність, індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання державних стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних життєвих обставинах.

1.7.Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про соціальні послуги»,  іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням Щирецької селищної ради, рішенням виконавчого комітету Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області, цим Статутом (далі - Статут).

 

                               2. НАЙМЕНУВАННЯ

2.1.Повне найменування комунального підприємства українською

мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОТА» ЩИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2.2.Скорочене найменування українською мовою: КП «ТУРБОТА» ЩИРЕЦЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

            3.1.На отримання соціальних послуг в комунальному підприємстві мають право:

 • одинокі  громадяни  похилого  віку,  інваліди,  хворі  (з  числа  осіб працездатного віку  на  період   до   встановлення   їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування  і  потребують  сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

3.2.Комунальне підприємство є бюджетною установою, рішення про створення, ліквідацію або реорганізацію якого приймає Щирецька селищна  рада Львівського району Львівської області (далі – Засновник) та підпорядковується виконавчому комітету Щирецької селищної ради.

3.3.Комунальне підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

3.4.Комунальне підприємство забезпечується Засновником необхідною матеріально-технічною базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства, автотранспортними засобами,  спеціальними засобами для догляду і самообслуговування (за наявності). 

3.5.Положення про КП «Турбота», його структура, штатний розпис та кошторис затверджується сесією Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області .

3.6.Методичне забезпечення діяльності комунального підприємства здійснює Мінсоцполітика,   організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг –виконавчий комітет Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області.

3.7.Для надання соціальних послуг комунальне підприємство  має право залучати на договірних  засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів.

          3.8.Комунальне підприємство  в  установленому  порядку може отримувати гуманітарну та благодійну допомогу,  в тому числі із-за кордону,  яка використовується для  надання  допомоги  громадянам,  та поліпшення матеріально-технічної бази комунального підприємства.

           3.9.Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг комунальне підприємство  взаємодіє із Департаментом соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, іншими структурними підрозділами Щирецької селищної ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями.

3.10.Соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

3.11.Розмір плати за соціальні послуги визначаються комунальним підприємством у визначеному законодавством порядку і затверджується його Засновником на засідання сесії Щирецької селищної ради.

3.12.Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку, виключно для  потреб та послуг, оплати праці КП «Турбота».

 

 1. Організаційна структура підприємства

4.1.У комунальному піприємстві можуть утворитися такі структурні підрозділи:

1.  відділення (не менш як два різного спрямування):

- соціальної допомоги вдома;

- соціально-медичних послуг;

- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

2. інші підрозділи, діяльність яких спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг  громадянам).

4.2.Вищим органом управління комунального підприємства є Засновник. Виконавчим органом комунального підприємства є директор.

4.3. До повноважень Засновника належать:

- затвердження Статуту про комунальне підприємство;

- внесення та  затвердження змін до Статуту про комунальне підприємство;

- призначення та звільнення директора комунального підприємства;

- затвердження структури, штатного розпису та кошторису комунального підприємства;

- майнове, фінансове забезпечення діяльності комунального підприємства;

- прийняття рішень про створення та припинення діяльності комунального підприємства;

- вирішення інших питань діяльності комунального підприємства.

4.4.Комунальне підприємство очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній основі за контрактом) та звільняє з посади Засновник.

         4.5.Директор комунального підприємства:

1) організовує роботу комунального підприємства, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності       працівників;

2) затверджує посадові обов'язки керівників структурних підрозділів та інших працівників комунального підприємства;

3) координує      діяльність      структурних     підрозділів  комунального підприємства;

4) укладає  договори,  діє від імені комунального підприємства і представляє його інтереси;

 5) розпоряджається коштами  комунального підприємства в  межах затвердженого  кошторису  витрат  та  відповідно  до  їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

-   проведення щорічного   профілактичного    медичного    огляду  соціальних  працівників  та  соціальних робітників комунального підприємства, які безпосередньо надають соціальні послуги;

6)   призначає в установленому порядку на посаду і  звільняє  з посади працівників комунального підприємства;

7) видає  у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування  громадян),  організовує  і контролює їх виконання, на підставі рішень виконавчого комітету Щирецької селищної ради;
8) затверджує    Положення    про    структурні   підрозділи  комунального підприємства.

4.6.Гранична  чисельність  і  фонд  оплати  праці  працівників комунального підприємства затверджуються сесією Щирецької селищної ради  Львівського району  Львівської області та бюджетом на відповідний рік.

 

 1. Майно  та кошти підприємства

          5.1.Майно Комунального підприємства становлять основні фонди та

оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Комунального підприємства.

         5.2.Майно Комунального підприємства є власністю Щирецької селищної ради та належить Комунальному підприємству на праві господарського відання.

       5.3.Відчуження, обмін, передача майна у користування в тому числі на умовах оренди здійснюється виключно з дозволу виконавчого комітету Щирецької селищної ради.

         Джерелами  формування майна підприємства є:

 • Майно передане Засновником;
 • Доходи, одержані від реалізації послуг, а також інших видів фінансово-господарської діяльності;
 • Капітальні вкладення та дотації;
 • Безоплатно передані основні фонди за рішенням Щирецької селищної ради;
 • Кредити банків;
 • Безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб’єктів господарювання та громадян;
 • Інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

     5.4.Комунальне Підприємство в установленому законодавством порядку

забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

         5.5. Комунальне Підприємство користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до своєї мети діяльності та чинного законодавства.                                                 

         5.6. Збитки завдані Комунальному Підприємству при порушенні його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Комунальному Підприємству за рішенням суду.

         5.7. Підприємство за наявності підстав зобов’язане вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків з інших суб’єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників Комунального Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

 

6.Статутний фонд Комунального підприємства

6.1.Статутний фонд комунального  підприємства становить 500.00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок).

6.2.За рішенням  Щирецької селищної ради статутний фонд комунального підприємства може змінюватись (збільшуватись або зменшуватись) в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.3.Джерелами збільшення статутного фонду комунального підприємства можуть бути додаткові внески – будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та  іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права, права на інтелектуальну власність, грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

7.Господарсько-економічна діяльність Комунального підприємства

7.1.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів

діяльності підприємства є прибуток. Порядок використання прибутку визначає власник Комунального підприємства.

         7.2.Комунальне підприємство планує  свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на надані послуги  необхідності свого соціального розвитку.

7.3.Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому обсязі органам державної статистики та засновнику.

 

8.Припинення діяльності Комунального підприємства

8.1.Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника, а у випадках передбачених чинним законодавством,   за рішенням суду. У разі банкрутства Комунального підприємства його ліквідація проводиться згідно з законом України «Про  відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

8.2.Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною Засновником, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

8.3. Комунальне підприємство ліквідується  у випадках:

 • Визнання його банкрутом;
 • Якщо рішенням суду будуть визнанні недійсними установчі документи і рішення про створення підприємства;
 • На інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

8.4.Працівникам комунального підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю України.

          8.5.Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

 

9.Порядок внесення змін та доповнень

9.1.Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2.Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до норм чинного законодавства

 

 

  Секретар селищної ради                                                             О.Кардащук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь