Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

КП "Турбота"

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням сесії  Щирецької  селищної  ради

Львівського району Львівської області

224   від  18   березня  2021року

Селищний голова ____  О.Василишин

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«Турбота»

Щирецької селищної ради

Львівського району    Львівської області

(нова редакція)

 

 

смт Щирець

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України та є документом, який регламентує діяльність комунального підприємства «Турбота» Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області  (далі – комунальне підприємство).

1.2.Комунальне підприємство є об’єктом комунальної власності Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області .

1.3. Засновник комунального підприємства – Щирецька селищна  рада Львівського району Львівської області, місцезнаходження: інд.81160, Україна, Львівська область, Пустомитівський район, селище міського типу Щирець, площа Ринок, будинок 8; код ЄДРПОУ 04372193 (далі – Засновник). 

 1.4.Комунальне підприємство утворюється  для  надання  соціальних послуг особам, які належать до вразливих груп населення та/або   перебувають у складних життєвих обставинах і  потребують  сторонньої допомоги, з метою подолання або мінімізації  цих обставин за місцем проживання таких осіб.  

1.5.Діяльність  комунального підприємства   має  відповідати критеріям  діяльності  суб’єктів,  що  надають  соціальні послуги, встановленим Кабінетом Міністрів України.

1.6.Комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією   та чинними законами України, Конвекцією про права людини, Конвекцією про права осіб з інвалідністю, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами  Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами  інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і  цим Статутом.      

1.7. Комунальне підприємство провадить свою діяльність за принципами дотримання і захисту  прав людини, прав осіб з  інвалідністю; гуманізму; поваги до честі та гідності; толерантності; законності;  соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг; індивідуального підходу; системності; комплексності; адресності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання   бюджетних та інших коштів;   недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних життєвих обставинах; дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

1.8. Комунальне підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах, передбачених чинним законодавством України, і не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.9. Юридична адреса комунального підприємства: інд.81160, Україна, Львівська область, Пустомитівський район,  селище міського типу Щирець, площа Ринок, будинок 8.

1.10. Комунальне підприємство здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ

2.1.Повне найменування комунального підприємства українською мовою:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОТА» ЩИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2.2.Скорочене найменування українською мовою:

КП «ТУРБОТА» ЩИРЕЦЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

3.МЕТА І ЗАВДАННЯ

    Основною метою утворення і діяльності комунального підприємства є  надання  соціальних послуг  громадянам України, які проживають на території Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області на законних підставах, не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги .

3.1. На отримання безоплатних соціальних послуг у комунальному підприємстві мають право:

-   одинокі особи похилого  віку з частковою або повною втратою рухової активності;

-   одинокі особи з інвалідністю;

- одинокі особи з невиліковними хворобами та хворобами,  що  потребують тривалого лікування (з  числа  осіб працездатного віку  на  період   до   встановлення   їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування  і потребують сторонньої допомоги та проживають на території Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області на законних підставах.

3.2. Комунальне підприємство забезпечується Засновником необхідною матеріально-технічною базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства; автотранспортними засобами,  спеціальними засобами для догляду і самообслуговування (за наявності). 

3.3 Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна комунальним підприємством здійснює виконавчий комітет Щирецької селищної ради  Львівського району Львівської області.

3.4 Статут комунального підприємства і його структура  затверджується сесією Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області, як органом, що його утворив.  

      Кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників за поданням директора комунального підприємства, затверджує голова Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області. 

3.5. Методичне забезпечення діяльності комунального підприємства здійснює Мінсоцполітики,  координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – виконавчий комітет Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області.

3.6. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг комунальне підприємство  взаємодіє із Департаментом соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, іншими структурними підрозділами Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області, виконавчим комітетом Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями.

3.7. Комунальне підприємство  в  установленому  порядку може отримувати гуманітарну та благодійну допомогу,  в тому числі із-за кордону,  яка використовується для  надання  допомоги  громадянам,  та поліпшення матеріально-технічної бази комунального підприємства.

3.8. Основним завданням комунального підприємства є :

- виявлення осіб, зазначених у пункті 3.1 цього Статуту, формування електронної та паперової бази даних таких осіб, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг; 

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, волонтерами, фізичними особами, родичами осіб, яких обслуговує комунальне підприємство, з метою сприяння в наданні  соціальних послуг особам, зазначених у пункті 3.1 цього Статуту;

- здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінювання їх якості.

3.9. Для забезпечення виконання основних завдань комунальне підприємство  має право:

- самостійно визначати форми та методи роботи відповідно до чинного законодавства;

- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

- створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних робітників (соціальних працівників) для надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті  3.1. цього  Статуту, за їхнім місцем проживання;

- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у відділеннях комунального підприємства;

- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг;

- користуватись іншими правами, що визначені законодавством України.

 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1. Комунальне підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державного казначейства,   рахунки в  установах банку, печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням. 

4.2.Комунальне підприємство  набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законом порядку.

4.3.Комунальне підприємство  підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику.

4.4.Рішення про створення, ліквідацію або реорганізацію комунального підприємства  приймає  Засновник.

4.5. Комунальне підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, від свого імені виступає позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

5.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

5.1. У комунальному піприємстві можуть утворитися такі структурні підрозділи:

 1. відділення:

- соціальної допомоги вдома (надання соціальної послуги догляду за місцем проживання);

         Відділення не здійснює надання соціальних послуг особам, які потребують цілодобового стороннього догляду;  

Відділення соціальної допомоги вдома приймає на обслуговування осіб, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають ІІІ, ІV і V групу рухової активності) потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

          Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг його роботи визначає директор комунального підприємства з урахуванням стану здоров'я особи, яка обслуговується, її віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (1 соціальний робітник обслуговує від 6 до 10 осіб );  1 соціальний робітник обслуговує  2-ох  осіб, яким установлена V група рухової активності).

       - організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

        У разі, коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення та особисто отримати допомогу, адміністрація комунального підприємства вживає заходів для доставки допомоги за місцем його проживання.  

 1. можуть створюватися інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг особам, зазначених у пункті 5.1 цього Статуту.

            Структурні підрозділи утворюються за рішенням Засновника.

           Комунальне підприємство  має право створювати  в разі потреби  у сільських населених пунктах робочі місця соціальних робітників  для надання соціальних послуг особам, зазначених у пункті 3.1. цього Статуту, за їх місцем проживання.

 5.2. Вищим органом управління комунального підприємства є Засновник.

5.3. Комунальне підприємство очолює директор, який призначається і звільняється з посади на умовах контракту, строк дії якого становить від 1 до 3 років, за результатами конкурсного відбору, відповідно до рішення Засновника комунального підприємства.

 

До повноважень Засновника належать:

- затвердження Статуту про комунальне підприємство;

- внесення та затвердження змін до Статуту про комунальне підприємство;

- призначення та звільнення директора комунального підприємства;

- затвердження структури, штатного розпису, фонду оплати праці працівників та кошторису комунального підприємства;

- майнове, фінансове забезпечення діяльності комунального підприємства;

- прийняття рішень про створення та припинення діяльності комунального підприємства;

- вирішення інших питань діяльності комунального підприємства.

Директор комунального підприємства:

1) організовує роботу комунального підприємства, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов'язки  працівників комунального підприємства;

3) координує діяльність структурних підрозділів комунального підприємства;

4)  укладає  договори, у тому числі про надання соціальних послуг, діє від імені підприємства і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, у тому числі на :

-   проведення щорічного   профілактичного    медичного    огляду     соціальних робітників/працівників комунального підприємства, які безпосередньо надають соціальні послуги;

- придбання для соціальних робітників/працівників спецодягу, взуття, велосипедів, проїздних квитків (або їх грошової компенації);

 - підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги.

6) призначає в установленому порядку на посаду і  звільняє  з посади працівників комунального підприємства;

7) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, в тому числі щодо здійснення /припинення обслуговування  осіб;

8) організовує  і контролює  виконання наказів та рішень виконавчого комітету Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області;

9) вживає заходів щодо забезпечення комунального підприємства кваліфікованими кадрами;

10) розподіляє  посадові обов’язки між працівниками з урахуванням їх взаємозамінності;

11)  у разі порушення трудової дисципліни та  невиконання функціональних обов’язків накладає дисциплінарні стягнення на працівників;
12) подає Засновнику пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат комунального підприємства;

13) розробляє   і   подає   на   затвердження  Щирецькій   селищній   раді  Львівського району Львівської області проект Статуту;

14) затверджує    Положення    про    структурні   підрозділи  комунального підприємства;

15) забезпечує співпрацю підприємства з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема з закладами охорони здоров’я, освіти, органами поліції, громадськими об’єднаннями;

16) забезпечує проведення моніторингу надання соціальних послуг, дотримання прав людини, осіб з інвалідністю, подання звітності щодо діяльності комунального підприємства;

17) забезпечує дотримання працівниками комунального підприємства державних стандартів соціальних послуг;

18) організовує проведення внутрішнього оцінювання якості надання соціальних послуг;

19) забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, проведення заходів із поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно- гігієнічних і протипожежних норм;

20) подає трудовому колективу на затвердження (при укладанні Колективного договору) правила внутрішнього трудового розпорядку;

21) забезпечує дотримання працівниками підприємства правил внутрішнього розпорядку та виконавчої дисципліни;

22) забезпечує організацію планового підвищення кваліфікації соціальних робітників та інших працівників комунального підприємства, перепідготовки, супервізії, тренінгів для запобігання їх емоційному вигорянню в порядку, встановленому законодавством;

23) забезпечує захист персональних даних осіб відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та  інформацію особистого характеру, що стала   відома під час надання отримувачам соціальних послуг;

24)  виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

5.4. Гранична  чисельність  і  фонд  оплати  праці  соціальних робітників/працівників комунального підприємства затверджуються сесією Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області та бюджетом на відповідний рік.

5.5. Посадові оклади, умови оплати праці робітників/працівників, тривалість робочого часу та відпусток   встановлюються відповідно до  законодавства України.

   

6.МАЙНО ТА КОШТИ

6.1. Майно комунального підприємства становлять основні фонди та інші оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі комунального підприємства.

 6.2.  Майно комунального підприємства є власністю Засновника та належить комунальному підприємству на праві оперативного управління.

6.3. Відчуження, обмін, передача майна у користування в тому числі на умовах оренди здійснюється виключно з дозволу виконавчого комітету Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області.

 

Джерелами  формування майна підприємства є:

 • Майно передане Засновником;
 • Грошові та матеріальні внески Засновника;
 • Власні надходження від надання платних соціальних послуг, надання яких передбачено чинним законодавством України; 
 • Капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 • Безоплатно передані основні фонди за рішенням Засновника;
 • Кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, безповоротна допомога, гуманітарна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів, громадян;
 • Майно, придбане комунальним підприємством на підставах, не заборонених законодавством України;

Інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

6.4.Комунальне підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.                                                 

6.5. Комунальне підприємство користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до своєї мети діяльності та чинного законодавства    

6.6. Збитки завдані комунальному підприємству при порушенні його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються комунальному підприємству за рішенням суду.

6.7. Комунальне підприємство  за наявності підстав зобов’язане вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків з інших суб’єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників комунального підприємства відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

6.8. Комунальне підприємство  не є платником податку на прибуток відповідно до положень податкового законодавства України.

         Доходи (прибутки) комунального підприємство або їх частини не підлягають розподілу серед його членів (Засновників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та використовується для задоволення потреб клієнтів комунального підприємства та розвитку діяльності комунального підприємства.

6.9. Джерелами фінансування комунального підприємства є видатки з місцевого бюджету, добровільні пожертвування, благодійні  внески  юридичних  і фізичних  осіб, доходи від надання платних соціальних послуг, інші джерела, не заборонені законодавством.

6.10. Фінансово-господарська діяльність комунального підприємства провадиться відповідно до кошторису та штатного розпису.

6.11. Економічні та виробничі відносини комунального підприємства з підприємствами та організаціями незалежно від форми власності встановлюються на підставі договорів.

6.12. Стимулювання праці працівників комунального підприємства здійснюється в межах фонду заробітної плати комунального підприємства згідно з положенням про преміювання, розробленим адміністрацією комунального підприємства за погодженням представника трудового колективу.   

6.13. Комунальне підприємство для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може отримувати та використовувати гуманітарну і благодійну допомогу.

7.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

7.1.Статутний капітал комунального  підприємства становить 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок).

7.2.За рішенням Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області статутний капітал комунального підприємства може змінюватись (збільшуватись або зменшуватись) в порядку, визначеному чинним законодавством. 

7.3.Джерелами збільшення статутного капіталу комунального підприємства можуть бути додаткові внески – будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права, права на інтелектуальну власність, грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

 

8. ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1.Комунальне підприємство планує  свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на надані  послуги  і  необхідності свого соціального розвитку. 

8.2.Соціальні послуги надаються безоплатно (за рахунок бюджетних коштів), з установленням диференційованої плати (в залежності від доходу отримувача соціальних послуг) або  на платній основі (за рахунок коштів отримувача або третіх осіб – законних родичів та ін.) відповідно до чинного законодавства України.

         Соціальні послуги надані понад обсяги, встановлені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату. 

         У виняткових випадках особи, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд  і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в відділеннях комунального підприємства в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у розшуку, у місцях позбавлення волі, тощо.

         Виконком Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області, може приймати, як виняток, рішення про звільнення таких осіб від плати за надання соціальних послуг, надати дозвіл на надання безоплатних соціальних послуг.

8.3.Розмір плати за соціальні послуги визначаються комунальним підприємством у визначеному законодавством порядку і затверджуються  Засновником на засіданні сесії Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області. 

        Комунальне підприємство має право корегувати тарифи на платні соціальні послуги у разі зміни їх складових у поточному році.

8.4.Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства України, виключно для  потреб комунального підприємства, спрямованих на його  утримання, розвиток, для реалізації його мети, цілей і завдань та забезпечення потреб осіб, яким надаються соціальні послуги понад виділені з цієї метою асигнувань.

8.5.Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну, бухгалтерську, фінансову звітність і подає її у встановленому обсязі органам, уповноважених здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності комунального підприємства у визначеному законодавством порядку та Засновнику.

 

9.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1.У разі припинення діяльності комунального підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача його активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

     Припинення діяльності комунального підприємства здійснюється   за рішенням Засновника, а у випадках передбачених чинним законодавством, за рішенням суду.

9.2.Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

9.3. Комунальне підприємство ліквідується  у випадках:

 •    якщо рішенням суду будуть визнанні недійсними установчі документи і рішення про створення підприємства;
 •    на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

9.4. Працівникам комунального підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю України.

9.5. У разі реорганізації комунального підприємства, права і обов’язки переходять правонаступникам.

9.6.  Комунальне підприємство втрачає право юридичної особи і визначається таким, що припинив існування, з моменту виключення його з державного реєстру України.

9.7. Витрати,  пов'язані з припиненням діяльності  комунального підприємства, покриваються за рахунок бюджетних асигнувань.

10.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

10.1.Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими   актами.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Статут  набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів.

11.3. У   випадках   зміни   чинного   законодавства   України
відповідні статті Статуту комунального підприємства підлягають змінам.

 

Засновник                                                                       Щирецька селищна рада

Львівського району Львівської області

в особі голови О.Василишина

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь