Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішенням сесії

                                                                                  Щирецької   селищної ради

                                                                                  від 16.06.2021 року   № 425

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей Щирецької селищної  ради

 

І . Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей  Щирецької  селищної ради (далі - служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Щирецької  селищної ради, утворюється сесією селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

 

1.2. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Щирецької селищної ради, має самостійний баланс в органах Державної казначейської служби України у Львівському районі.

 

1.3. Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах селищної ради. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

 

1.4.Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ  ЩИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

 

Скорочена назва: СуСД Щирецької селищної ради

 

1.5. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна селищному голові.

 

1.6. Юридична адреса служби: 81160, Львівська область, Львівський район, смт Щирець, пл. Ринок, 8.

 

1.7. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, рішеннями сесії та виконкому, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

             ІІ. Основні завдання  

                          

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

 

 

1) реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

 

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

 

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

 

6) ведення державної статистики щодо дітей;

 

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

                                                                                                                

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

 

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

 

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

ІІІ Функції

 

3.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

 

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

 

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

9) розробляє проекти розпоряджень селищного голови;

 

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень, рішень виконавчого комітету, сесії, селищного голови, проектів рішень, виконавчого комітету та селищної ради головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

11) бере участь у підготовці звітів голови Щирецької селищної ради  для їх розгляду на сесії селищної ради;

 

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Щирецької селищної  ради;

 

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

 

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

                                                                                                                 

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

24) забезпечує захист персональних даних;

 

25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції служби;

 

26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

 

27) організовує розроблення і здійснення на території об’єднаної громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 

28) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

29) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

 

30) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

31) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

 

32) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

 

33) спільно з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

 

34) організовує і проводить спільно з іншими виконавчими органами          Щирецької селищної ради, кримінальною поліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

35) розробляє і подає на розгляд Щирецької селищної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

 

36) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

 

37) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

 

38) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

 

39) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

 

40) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

 

41) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів  соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

 

42) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

 

43) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

ІV. Права та обов’язки

 

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Щирецької селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Щирецької селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Щирецької селищної ради у сфері соціального захисту дітей;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції.

 

 

V. Організація роботи

 

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

                                                                                                                         

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду селищним головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи за розпорядженням селищного голови.

 

5.3. Начальник служби:

 

1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

 

2) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

 

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Щирецької селищної ради;

 

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

 

5) звітує перед головою Щирецької селищної ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

 

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

7) за необхідності бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;

 

 

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

 

9)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;

 

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

 

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

5.4. Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою селищної ради.

 

5.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова селищної ради у межах відповідних бюджетних призначень.

 

VІ. Зміни та доповнення до положення

 

Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Щирецької селищної ради.

 

Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства.

 

Зміни до положення підлягають державній реєстрації, згідно чинного законодавства.

 

Рішення Щирецької селищної ради, що подається до державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства.

 

 

Секретар селищної ради                                                                  О.М. Кардащук  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь