Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Щирецької селищної ради № 219

Від «24» квітня 2018 р.

Щирецький селищний голова        

 ________   О.П.Василишин

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, молоді, спорту та інформаційної політики
виконавчого комітету Щирецької селищної ради
Пустомитівського району Львівської області

1.Загальні положення

1.1. Відділ культури молоді, спорту та інформаційної політики (надалі - Відділ) є виконавчим органом Щирецької селищної ради, створюється Щирецькою селищною радою, підзвітний і підконтрольний Щирецькій селищній раді об’єднаної територіальної громади та її виконавчому комітету, щирецькому селищному голові, заступнику голови з гуманітарних питань, та з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про культуру», «Про фізичну культуру та спорт», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та іншими нормативно-правовими актами з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та питань віднесених до завдань та функцій Відділу, рішеннями Щирецької селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями щирецького селищного голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Відділ має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, в межах своїх повноважень укладати угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, печатку з зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.4. Працівники Віділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується Щирецькою селищною радою.

1.5. Юридична адреса: вул.. П. Адермаха,6, смт.Щирець, Пустомитівського р- ну, Львівської обл., індекс - 81160

1.6. Повне найменування: Відділ культури, молоді, спорту та інформаційної політики Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області.

 

2. Мета Відділу

2.1. Метою Відділу є сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору Щирецької об’єднаної територіальної громади, розвиток бібліотечної справи та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів, а також здійснює діяльність у сфері поширення інформації про роботу селищної ради засобами масової інформації, забезпечує розвиток та функціонування інформаційної інфраструктури селищної ради та її зв’язок з регіональними та міжнародними інформаційними просторами.

3. Основні завдання, функції та права

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Щирецької селищної ради в сферах культури, молоді, спорту та інформаційної політики.

3.1.2. Надає населенню якісні послуги в сфері культури, фізичної культури і спорту та інформаційної політики.

3.1.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення комунальних закладів культурної, фізкультурно- спортивної спрямованості.

3.1.4.Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом членів Щирецької об'єднаної територіальної громади.

3.1.5. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Щирецької об’єднаної територіальної громади.

3.1.6. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.1.7. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

3.1.8. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності місцевих національних меншин, різноманітних видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

3.1.9. Готує проекти розпорядчих актів Щирецької селищної ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчих органів і щирецького селищного голови об’єднаної територіальної громади, в т. ч. нормативного характеру.

3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.11. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Щирецької селищної ради об’єднаної територіальної громади.

3.1.12. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підконтрольних закладах.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов'язаний:

3.2.1 Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Щирецької селищної ради об’єднаної територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.3. Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури, сприяння відродженню мистецьких осередків.

3.2.4. Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури і мистецтв.

3.2.5. Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ.

3.3.2. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

3.3.3. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей і молоді. Розробляє і подає на розгляд Щирецької селищної ради об’єднаної територіальної громади пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту.

3.3.4. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток фізичної культури та спорту в Щирецькій об’єднаній територіальній громаді. Організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.5. Забезпечує виконання рішень Щирецької селищної ради об’єднаної територіальної громади, виконавчого комітету, розпоряджень Щирецького селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.3.6. Аналізує стан культури та спорту, роботи з молоддю, інфомаційної політики в Щирецькій об’єднаній територіальній громаді.

3.3.7. Сприяє розширенню діяльності дитячих, молодіжних, спортивних, мистецьких організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.8. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.3.9. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4.   Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку фізичної культури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції спортсменів і спеціалістів. Вносити Щирецькій селищній раді ОТГ пропозиції щодо фінансування установ культури, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету гуманітарної галузі Щирецької об’єднаної територіальної громади.

3.4.2. Вносити Щирецькій селищній раді пропозиції з питань культурної, молодіжної політики, політики в галузі спорту, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.

3.4.3. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури, молодіжними та спортивними організаціями, товариствами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.4.4. Виступати організатором фестивалів, конкурсів, художніх виставок- продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва, спортивно- масових, інформаційних заходів. Погоджувати при затвердженні статути, положення закладів культури підпорядкованих відділу.

3.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Щирецької селищної ради об’єднаної територіальної громади та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

4. Структура Відділу

4.4.   Штатний розпис Відділу затверджується Щирецькою селищною радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Щирецькою селищною радою об’єднаної територіальної громади.

4.2.   Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

4.3.   Працівники Відділу - посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються за підсумками конкурсного відбору щирецьким селищним головою.

4.4.   Інші працівники, які є в підпорядкуванні Відділу призначаються та звільняються з посади начальником Відділу. Керівники народних домів призначаються на основі конкурсного відбору.

4.5.   Здійснює загальне керівництво роботою народних домів, бібліотек, дитячої музичної школи Щирецької селищної ради.

5. Керівництво Відділу

5.2.   Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Щирецьким селищним головою об’єднаної територіальної громади. Начальник рекомендується на призначення за підсумками конкурсного відбору.

5.3.   Начальник Відділу:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.3.2. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу, керівників структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов'язаних із функціонуванням галузі.

5.3.3. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3.   Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

6. Фінансування діяльності Відділу:

6.1.   Відділ фінансується за рахунок коштів Щирецького селищного бюджету об’єднаної територіальної громади, які виділені на його утримання.

6.2.   Джерелами фінансування Відділу є:

-        Кошти бюджету Щирецького селищної ради;

-        Інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.

7. Заключні положення

7.1.   Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Щирецької селищної ради об’єднаної територіальної громади у встановленому законом порядку.

7.2.   Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією Щирецької селищної ради об’єднаної територіальної громади.

7.3.   Виконавчий комітет Щирецької селищної ради створює умови для ефективної праці спеціалістів Відділів, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщенням, обладнанням, телефонним зв’язком, інтернетом, оргтехнікою та необхідними матеріалами.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь