Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Щирецької селищної ради

                                                                                                                        № 218 від « 24» квітня 2018р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти виконавчого комітету

Щирецької селищної  ради Пустомитівського району

Львівської області

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЩИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (коротка назва - ВО ВК ЩСР) є структурним підрозділом виконавчого комітету Щирецької селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної  ради і селищному голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації.

1.2.Юридична адреса: 81160, Львівська область, Пустомитівський район, смт. Щирець, вул. Адермаха 22,корпус №2.

1.3.Відділ освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту'', „Про позашкільну освіту", підзаконними актами з питань дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, наказами Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Щирецької селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.4.Відділ освіти фінансується за рахунок селищного бюджету в межах асигнувань, затверджених селищною радою та є неприбутковим.

1.5.Джерелами формування коштів відділу освіти є:

- кошти бюджету Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області - інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.

1.6. Розпорядження майном відділу освіти здійснюється в межах та відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.7. Відділ освіти володіє та користується майном, яке знаходиться на його балансі, в межах, визначених чинним законодавством України.

1.8. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання встановлюються виконкомом Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

1.9. Структура і штатний розпис відділу освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються селищним головою за поданням начальника відділу освіти.

1.10. Положення про відділ освіти затверджується рішенням сесії Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області.

1.11. Відділ освіти є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та інші атрибути, необхідні юридичній особі.

1.12. Виконком Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області створює умови для належної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу освіти, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

1.13.Діловодство у відділі освіти ведеться державною мовою

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території Щирецької селищної  ради .

2.2. Аналіз стану освіти на території Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання  програми розвитку освіти Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області .

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області.

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування закладів загальної середньої освіти, що знаходяться в межах відповідної території Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих закладів загальної середньої освіти, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6. Проведення атестації закладів загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності, розташованих на території Щирецької селищної  ради; оприлюднення результатів атестації.

2.7. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.8. Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області .

2.10.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.11.Здійснення міжнародного співробітництва.

3.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

3.1. Формування мережі та здійснення керівництва закладів загальної середньої освіти, дошкільними та позашкільними навчальними закладами  Щирецької селищної  ради.

3.1.1. Здійснює управління закладами загальної середньої освіти, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території Щирецької селищної  ради;

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету Щирецької селищної  ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Щирецької селищної  ради за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3.Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому і матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4.Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування закладів загальної середньої освіти незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління виконавчого комітету Щирецької селищної  ради.

3.1.5. Проводить державну атестацію закладів загальної середньої освіти Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.1.6. Готує проекти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків .

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (в тому числі,  й індивідуальне) та виховання у закладах загальної середньої освіти, позашкільних, дошкільних та спеціальних навчальних закладах.

3.1.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.9. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл –інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.1.10. Погоджує проекти будівництва (реконструкції) закладів загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ЩИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

4.3.  Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області; повної загальної середньої освіти.

4.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

4.5. Погоджує і подає на затвердження голові Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області статути закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області, погоджує статути дошкільних, позашкільних навчальних закладів  інших форм власності, які затверджуються засновником (власником), готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ДОШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

5.1.Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

5.2.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани, річні плани роботи дошкільних, закладів загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладів Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області ; погоджує плани роботи, навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

5.3.Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів .

5.4.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, документів про освіту.

5.5.Видає інформаційно-методичні бюлетені, іншу друковану продукцію з питань навчально-виховної роботи.

5.6.Погоджує структуру навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановленого загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ДОШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

6.1.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

6.2.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

6.3.Контролює створення та аналізує використання  закладами  загальної середньої освіти фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів бюджету Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів (вихованців).

7. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ДОШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

7.1.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів загальної середньої освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними  посібниками, підручниками тощо.

7.2.Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема,  до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

7.3.Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах загальної середньої освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГРОМАДИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

8.1 Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення, в дитячі будинку сімейного типу; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

8.2.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах;

8.3. Координує роботу закладів загальної середньої освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

8.4.Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

8.5.Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

8.6.Координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів.

8.7. Здійснює контроль і державний нагляд за якістю харчування у навчальних закладах  Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області;

8.8.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах загальної середньої освіти, здійснення оздоровчих заходів.

8.9. Забезпечує разом з закладами охорони здоров’я, органами охорони здоров’я щорічно безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області ; здійснює разом з закладами охорони здоров’я, органами охорони здоров’я контроль за дотриманням санітарного законодавства у навчальних закладах.

8.10.Прогнозує потребу закладів загальної середньої освіти Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області у педагогічних працівниках і спеціалістах , у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

8.11.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

8.12.Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

8.13.Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

8.14. Затверджує розподіл педагогічного навантаження у закладах загальної середньої освіти.

8.15.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

9. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

9.1.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в Щирецькій селищній раді Пустомитівського району Львівської області. Організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

9.2.Інформує населення про стан і перспективу розвитку освіти в Щирецькій селищній  раді Пустомитівського району Львівської області (не рідше, ніж один раз на рік).

9.3.Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

9.4. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

9.5. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад.

9.6. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є.

9.7. Забезпечує захист персональних даних.

9.8.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

10. ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

10.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти на території Щирецької селищної  ради та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково – педагогічних працівників і спеціалістів.

10.2.Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів загальної середньої освіти і установ освіти усіх типів і форм власності.

10.3.Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів загальної середньої освіти та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

10.4. Вносити на розгляд сесії Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області пропозиції щодо фінансування навчальних закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі .

10.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів загальної середньої освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

10.6.Укладати договори про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства України.

11.КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

11.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою за результатами конкурсу, за погодженням з директором Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

11.2.Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою.

11.3.Начальник відділу освіти, представляючи інтереси Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

11.3.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності з працівників відділу освіти;

11.3.2.Затверджує  функціональні обов'язки працівників відділу освіти ;

11.3.3.Планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання;

11.3.4.Видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;

11.3.5.Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу;

11.3.6.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників навчальних закладів та педагогічних працівників навчальних закладів ;

11.3.7 Погоджує штатні розписи закладів загальної середньої освіти;

11.3.10.Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

11.3.12.Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

11.3.13.Несе персональну відповідальність  за виконання своїх посадових обов'язків;

11.3.14.Представляє без доручення відділ освіти у відносинах з фізичними і юридичними особами;

11.3.15.Укладає в межах повноважень відділу освіти Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області договори, контракти, інші угоди, видає довіреності;

11.3.16.Веде особистий прийом громадян;

11.3.17.Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України;

11.3.18.Накази начальника відділу освіти є обов’язковим до виконання.

11.3.19.Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані селищним головою, або оскаржені в судовому порядку;

11.3.20.Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою за поданням начальника відділу освіти і за погодженням директора Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації;

11.3.21.Посадових осіб місцевого самоврядування відділу освіти виконавчого комітету Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області призначає за рішенням конкурсної комісії та звільняє з посади голова Щирецької селищної ради;

11.3.22.Посадові обов'язки начальника та працівників відділу регулюються посадовими інструкціями. Посадова інструкція начальника відділу освіти затверджується селищним головою  відповідно до розподілу обов'язків;

11.3.23.Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області встановлюються  згідно з чинним законодавством;

11.3.24. При відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується селищним головою за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу освіти;

11.3.25.При відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників закладів загальної середньої освіти), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості;

11.3.26.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється методична рада (коротка назва – МР відділу освіти) загальної середньої, дошкільної та позашкільної, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником відділу освіти;

11.3.27. Для забезпечення виконання своїх функцій при відділі освіти можуть створюватися структурні підрозділи відповідно до діючого законодавства.

11.4. Керівники закладів загальної середньої освіти Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області:       

11.4.1.Організовують виконання доручень, наказів начальника відділу освіти Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області;

11.4.2.Здійснюють інші повноваження, визначені цим Положенням, Статутами закладів та посадовими інструкціями, що затверджуються начальником відділу освіти  виконавчим комітетом Щирецької селищної ради Пустомитівського району Львівської області.

11.5. Для реалізації якісного інформаційного забезпечення своєї діяльності та роботи підпорядкованих йому навчальних закладів відділ освіти як виконавчий орган Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області може мати свій власний офіційний веб-сайт, положення яке затверджується начальником відділу освіти.

11.6. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з апаратом Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області та її виконавчими органами, Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання  покладених на нього завдань.

12.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

12.1.Працівники відділу освіти несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на відділ освіти цим Положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу освіти розподіляються між працівниками відділу освіти  начальником та закріплюються у посадових інструкціях.

12.2.За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу освіти притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1.Ліквідація або реорганізація відділу освіти здійснюється за рішенням сесії Щирецької селищної  ради Пустомитівського району Львівської області, у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України.

13.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь