Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

Основні терміни, що зустрічаються під час розгляду звернень громадян

Дата: 05.03.2024 10:34
Кількість переглядів: 72

Основні терміни, що зустрічаються під час розгляду звернень громадян

 

 Звернення –– викладені у письмовій або усній формі пропозиції, заяви, скарги.

Письмові звернення — викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, надіслані поштою або передані громадянином особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Усні звернення –– викладені в усній формі пропозиції, заяви, скарги, що записані посадовою особою під час особистого прийому.

Індивідуальне звернення –– звернення, що надане окремою особою.

Колективне звернення ––  звернення, що надане групою осіб (2 і більше).  

           Анонімне звернення — письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого не можливо встановити авторство.

Повторні звернення — викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, зауваження винятково з тих питань, що вже порушувалися громадянином у попередньому зверненні і на які громадянин отримав відповідь по суті від ОДПС і при цьому відсутні нові дані чи факти, що потребують додаткової перевірки.

Дублетне звернення — пропозиції, заяви і скарги одного і того ж  громадянина з одного й того ж питання, що надіслано різним адресатам і надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня чи іншим установам, організація, підприємствам, ЗМІ за належністю до ОДПС для їх розгляду по суті, якщо останніми вже отримані звернення відповідного змісту.

Пропозиція (зауваження) –– звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням сприяти реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

ст. 3 Закону України “Про звернення громадян”; Розділ II Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України від  18.06.08 р.  № 395

 

Основні терміни, що зустрічаються під час розгляду депутатських

запитів та звернень

 

Депутатський запит — вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питання, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення — викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Ст. 15 Закону України “Про статус народного депутата України”; Ст. 16 Закону України “Про статус народного депутата України”

 

Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

 

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, вважається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення до одного й того ж самого органу від одного й того ж самого громадянина з одного й того ж самого питання, якщо перше вирішено по суті.

Не розглядаються скарги, які подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

Не розглядаються звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

- Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органа ДПС, про що повідомляється громадянин. ст. 8 Закону України “Про звернення громадян”.

 

Розгляд звернень громадян

 

- Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

- Заяви (клопотання), скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

стаття 15 Закону України “Про звернення громадян”; стаття 16 Закону України “Про звернення громадян” .

 

Термін розгляду звернень громадян

 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

- Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

- При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

стаття 20 Закону України “Про звернення громадян”;

- Термін виконання документа може бути змінений тільки лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності — тієї посадової особи, яка її заміщає.

Підставою для продовження терміну виконання документа може бути обґрунтоване прохання виконавця, яке подається не пізніше, як за 3 робочі дні до закінчення встановленого терміну.

п. 4.2.12 Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби, затвердженої наказом  ДПА України від 01.07.98 № 315

Запити народних депутатів України розглядаються у 15–денний термін від дня їх одержання або інший термін, встановлений Верховною Радою України.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений термін, то необхідно письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата України, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць від дня одержання запиту. Відповідь на депутатський запит надається Голові Верховної Ради України та  депутату, який його вніс.

П. 4.2.5. Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби, затвердженої наказом  ДПА У країни від 01.07.98 № 315

Звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад розглядаються у термін до 10 днів від моменту їх надходження.

Якщо розгляд звернення з об'єктивних причин не може бути проведений у визначений термін, депутата повідомляють про це офіційним листом з викладенням мотивів щодо продовження терміну розгляду.

Максимальний час розгляду депутатського звернення з урахуванням продовження не може перевищувати 30 днів від моменту його одержання.

П. 4.2.6. Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби, затвердженої наказом  ДПА України від 01.07.98 № 315 .

 

 

Терміни розгляду звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб. Терміни розгляду запитів та звернень народних депутатів України:

 

- Президент України, керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у 15-денний строк з дня його одержання. Якщо запит з  не може бути розглянуто у встановлений строк, Президент України, керівник відповідного органу державної влади, до якого звернуто запит, зобов'язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України, народного депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту.(ст. 15 ЗУ„Про статус народного депутата України”).Орган державної влади, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення у визначений строк, повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду.(не може перевищувати 30 днів).

Терміни розгляду звернень депутатів місцевих рад:

- місцеві органи виконавчої влади, а також керівники  контролюючих органів,розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у 10-денний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані письмово повідомити про це.

Терміни розгляду звернень громадян:

звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.      

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь